Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovnými podmienkami

 

Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov – práce 1 a 2 kategórie

 

a) zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci na základe obhliadky všetkých priestorov,

b) vypracovanie zdravotne – hygienickej charakteristiky (vstupného hygienického  auditu, ktorý sa realizuje raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík

c) vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík

d) vypracovanie posudkov o riziku

e) spolupráca pri vypracovaní (prípadne ich vypracovanie) prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci:

hluku,

chemických faktorov,

karcinogénnych a mutagénnych faktorov,

biologických faktorov,

tepelno-vlhkostnej mikroklímy,

vibrácií,

ionizujúceho žiarenia,

elektromagnetického žiarenia,

ultrafialového žiarenia,

infračerveného žiarenia, laserového žiarenia,

f) poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti zamestnávateľovi i zamestnancom,  v oblasti ochrany a podpory zdravia - pri zmenách pracovných a výrobných procesov z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,

g) traumatologický plán – poskytnutie vzoru,

h) školenie prvej pomoci podľa § 8 ods.  1 písm. a) bod 3) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z.“)

ch) Pravidelné informácie o zmenách legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti klienta

i) spolupráca s ostatnými subjektmi:

   - so zástupcami zamestnancov,

   - s komisiou BOZP a zdravotnou komisiou na pracovisku,

   - s Úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

   - s orgánmi štátnej správy v oblasti Inšpekcie práce,

 

© eBIZNIS,s.r.o. 2015