Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovnými podmienkami

 

Posudzovanie rizík

 

Zisťovanie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík

 

Zabezpečujeme zisťovanie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. V pracovnom prostredí pôsobia na človeka fyzikálne, chemické, biologické, psychologické, psychosociálne a sociálno-ekonomické faktory. Každý z týchto faktorov môže za určitých okolností predstavovať zdravotné riziko.

 

Postup pre zisťovanie nebezpečenstiev, hodnotenie práce zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík a zistenie pracovných podmienok zamestnancov je vo Vašej spoločnosti nasledovný:

· analýza pracoviska

· identifikácia typu záťaže a rizík vyskytujúcich sa na pracovisku,

· zabezpečenie potrebných meraní faktorov prostredia,

· zhodnotenie rizík, vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé faktory pracovného prostredia,

· zaradenie zamestnancov do jednotlivých kategórií prác,

· návrh potrebných opatrení,

· spolupráca s bezpečnostným technikom,

 

Nutným predpokladom pre zistenie možnosti ohrozenia zdravia a podmienok vzniku neprimeranej zdravotnej záťaže, diskomfortu a rizík s cieľom realizovať zodpovedajúce preventívne opatrenia je podrobný popis a charakteristika pracoviska, pracovného miesta vrátane faktorov pracovného prostredia, typu, skladby a časového priebehu pracovných operácií a úkonov.

 

Preventívne opatrenia sú navrhované podľa nasledovných kritérií:

- efektívnosť vložených investičných prostriedkov a spôsob realizácie prinášajúcich žiadúci efekt v zmysle zníženia negatívneho vplyvu na zdravie a bezpečnosť zamestnancov,

- zásadná preferencia preventívnych technických a technologických riešení, ktoré sú smerované na priamy zdroj rizikového faktora,

- sledovanie pracovnej spôsobilosti zamestnancov na danú prácu v rámci preventívnych lekárskych prehliadok s ohľadom na stigmatizované osoby, ženy a tehotné ženy, mladistvých a starších zamestnancov,

 

© eBIZNIS,s.r.o. 2015