Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovnými podmienkami

Úvod

Zamestnávatelia by sa mali usilovať o vytvorenie takých podmienok, ktoré zaručia zamestnancovi pracovať v zdravotne bezpečnom a vhodnom pracovnom prostredí. Len kvalitne vytvorené podmienky na pracovisku prispievajú k zvýšeniu pracovného výkonu, k vytvoreniu dobrého pocitu z vykonanej práce, k zníženiu neprimeranej pracovnej záťaže a únavy, práceneschopnosti či chorôb z povolania. Dobre vytvorené pracovné prostredie prináša pre spoločnosť zlepšenie zdravotného stavu zamestnancov, ale i zvýšenie životnej úrovne pracovníkov.

Hlavným motívom a súčasne hlavnou úlohou PZS je podpora zdravia a zdravých pracovných podmienok, systematické predchádzanie ohrozeniu zdravia zamestnancov v súvislosti s výkonom práce a pomoc pri zlepšovaní pracovných podmienok.

© eBIZNIS,s.r.o. 2015