Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovnými podmienkami

 

 Zoznam povinností zamestnávateľa podľa právnej úpravy

 

a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,

 

b) zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z.,

 

c) zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z.,

 

d) predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§ 30e ods. 3, 4 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky hodnotenia zdravotných rizík s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia,

 

e) uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, 20 rokov od skončenia práce alebo ak v písmene n) nie je ustanovené inak,

 

f) zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku,

g) vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,

 

h) zabezpečiť pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík,

 

i) viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.),

 

j) predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.),

 

k) oznámiť bezodkladne po prehodnotení zdravotného rizika príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,

 

l) vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov  vo vzťahu k práci,

 

m) viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch podľa odseku 2, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov  pracovného prostredia [§ 52 ods. 1 písm. c zákona č. 355/2007 Z. z.] pri hodnotení zdravotných rizík, a to:

1. hluku,

2. vibrácií,

3. ionizujúceho žiarenia,

4. elektromagnetického žiarenia,

5. ultrafialového žiarenia,

6. infračerveného žiarenia,

7. laserového žiarenia,

8. tepelno-vlhkostnej mikroklímy,

9. chemických faktorov,

10. karcinogénnych a mutagénnych faktorov,

11. biologických faktorov,

12. fyzickej záťaže,

13. psychickej pracovnej záťaže,

14. zvýšeného tlaku vzduchu,

 

n) po zániku živnosti alebo zániku spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu vedenú podľa písmen e), f), i) a m) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

 

Ďalšie konkrétne povinnosti vyplývajú pre Vás ako zamestnávateľa zo schváleného znenia § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby musíte určiť dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s Vami v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak zabezpečujete vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, ste povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

 

Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby musíte mať dostatočný počet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to:

 

1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, alebo

 

2. minimálny tím pracovnej zdravotnej služby(minimálny tím znamená lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník) pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie.

 

Ďalej ste povinný zabezpečiť, ak je to potrebné, ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, zabezpečiť vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností.

 

Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa vyššie uvedeného, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom.

 

Novela spresnila a doplnila nielen povinnosti zamestnávateľov ale aj povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby, a to tak na úseku nemedicínskych činností pracovnej zdravotnej služby ako aj na úseku medicínskych činností pracovnej zdravotnej služby.

 

(ako pdf dokument sa otvorí po nakliknutí)

 

© eBIZNIS,s.r.o. 2015